Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
RZD Lojistik, Zabaykalsk sınırından (Rusya / Çin sınırı) geçerek Çin'deki Shenyang'dan Avusturya'daki Enns'a yeni bir konteyner taşımacılığı hizmeti başlattı.

Endüstriyel hammadde içeren ilk tren 14 Mart'ta Çin'den ayrıldı ve 1 Nisan'da varış istasyonuna geldi.

Proje, Çin'in en büyük lojistik şirketlerinden biri olan Sinotrans ile yakın işbirliği içinde gerçekleştirildi ve Çin ve Avrupa çapında tren, yan kuruluşun bir yan kuruluşu olan FELB ve RZD Lojistik tarafından 1520 mm'lik gösterge alanında işletildi.

Aynı rotayı izleyecek olan ikinci tren şu anda gemiye hazırlanıyor.

Proje, 2019 yılında RZD Lojistik ve Sinotrans tarafından imzalanan stratejik bir işbirliği anlaşması kapsamında yürütülmektedir. Uluslararası demiryolu yük taşımacılığı işbirliğini, özellikle Sinotrans'ın temsil edildiği Çin illerinden Avrupa'ya konteyner trenlerinin gönderilmesini öngörüyor. Qingdao, Changsha, Shilong, Shenyang ve diğerlerini içerir.
2
Avrupa Konseyi, yük taşımacılığı şirketlerinin yetkililere dijital biçimde bilgi vermesini kolaylaştırmak için yeni kurallar kabul etmiştir. Yasal düzenlemenin Resmi Gazetede yayınlanmadan önce Avrupa Parlamentosu tarafından ikinci okumada kabul edilmesi gerekmektedir.

Yeni kurallar, tüm taşımacılık modları için elektronik yük taşımacılığı bilgilerinin kullanımı için tek tip bir yasal çerçeve oluşturacaktır.

Tüm ilgili kamu otoritelerinin, şirketler yasal gerekliliklere uygunluk kanıtı olarak bilgi sağlamak için böyle bir format kullanmayı seçtiklerinde, sertifikalı platformlarda elektronik olarak sağlanan bilgileri kabul etmeleri istenecektir. Şirketler, halihazırda çoğu nakliye taşımacılığı şirketi olarak ve diğer taşımacılık iş paydaşlarının kağıt belgeler kullandıkları halde, tercih ederse bilgileri kağıt formatında sunabileceklerdir.

Yük taşımacılığının ve lojistiğin dijitalleşmesini artırarak, maliyetler önemli ölçüde daha düşük olurken, taşımacılık hizmetleri daha verimli ve sürdürülebilir olacaktır.
3
RZD, UTLC ERA ve DB Cargo, Çin'den Avrupa'ya mal teslimi için bir transit servis denemesi başlattı. Multimodal servis Kaliningrad Denizi Ticaret Limanı'ndan geçmektedir.

İntermodal rota Kaliningrad üzerinden Xi'an'da, Almanya'ya, Rostock ve Duisburg'da başlıyor.
Test treni 25 Mart'ta Xi'an'dan ayrıldı ve UTLC ERA demiryolu rotasını gezdikten sonra 5 Nisan'da Kaliningrad marşaling alanına geldi.

Tüketim malları içeren 40 metrelik konteynerlerden oluşur. Kaliningrad Limanı'na yeniden yüklendikten sonra tren aynı gün deniz yoluyla Rostock limanına gönderildi.

Yeni multimodal güzergahtaki toplam teslimat süresi, deniz yoluyla gemi için 45 güne kıyasla 14 gün olarak tahmin edilmektedir.
4
Habere geçmeden önce, bu taşımacılığın dondurulmuş gıda da (başta somon) içerdiğini belirtmek isterim. Özellikle gıda sevkiyatında, takılması ve çıkarılması çok kolay olan, "elektronik conta" diye tabir ettikleri aparatlarla, adım adım soğutma yapan konteynerlerin durumu takip ediliyor.

Bununla birlikte, gemiyle 60 günde tamamlanan sevkiyatın demiryoluyla 15 günde yapılması ayrı bir başarı.

Geçmişte başta alyapı olmak üzere, akıllı yatırımlar yapanlar, bu zor günlerde dahi, ekonomilerini canlı tutmaya çalışıyorlar.

Saygılarımla.

UTLC ERA, İskandinavya ve Çin arasında, Kaliningrad bölgesindeki Alman Mukran limanı ve Baltiisk limanı ile işbirliği içinde düzenli bir çok modlu konteyner servisi başlattı.

CIM / SMGS birleşik faturasını kullanan hizmet, lojistik tarafında önemli bir sadeleştirme sunar ve seyahat süresini ve nakliye maliyetlerini azaltır. Daha önce, İskandinavya'dan göndericiler, Hamburg veya Duisburg gibi büyük Avrupa terminallerindeki kargoları birleştirmek ve ardından sevkiyatlarını kara yoluyla daha fazla göndermek zorundaydı.

Proje kapsamında, mallar daha fazla gümrükleme için Mukran limanına gemi ile gelecek ve Baltiisk limanından çok modlu nakliye hizmetleri ile gönderilecek ve daha sonra Litvanya, Belarus, Rusya ve Kazakistan'ı Çin'deki nihai varış noktasına geçecektir. Tüm bu hizmetler tek CIM / SMGS faturasını kullanıyor.

İsveç limanından yapılan sevkiyatlar, Çin'deki varış noktalarına ulaşmak için yaklaşık 15 gün sürecek, 60 gün süren deniz taşımacılığına göre daha hızlı. Yük trenleri haftalık olarak gönderilir.

 
5
TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN KARAR

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim
Şirketinin kurulmasına ilişkin hususların düzenlenmesidir.

Kuruluş

MADDE 2- (1) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
(TCDDY'nün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ), Türkiye
Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii
A.Ş. (TÜDEMSAŞ)Y'nin birleştirilmesi suretiyle, iktisadi devlet teşekkülü olarak Türkiye Raylı
Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞY'nin kurulması kararlaştırılmıştır.

(2) TÜRASAŞ'ın ilgili olduğu bakanlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıdır.

(3) TÜRASAŞ”ın merkezi Ankara'dadır.

(4) TÜRASAŞ”ın amacı, faaliyet alanı ve görevleri, organları, sermayesi ve diğer ilgili
hususlar ana statüsünde belirlenir,

İptal ve ihdas edilen kadrolar

MADDE 3- (1) TÜRASAŞ”ın ticaret siciline kaydolduğu tarih itibarıyla; ekli listede
yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenler iptal edilmiş, (B) sütununda gösterilenler ihdas
edilmiş ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin
ilgili bölümleri buna göre değiştirilmiştir.

Atıflar

MADDE 4- (1) Diğer mevzuatta TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'a yapılan
atıflar TÜRASAŞ”a yapılmış sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ'ın tüzel
kişilikleri, TÜRASAŞ”ın ticaret siciline kaydolduğu tarihte sona erer. Tüzel kişilikleri sona eren
söz konusu şirketlerin tüm hak ve yükümlülükleri, taşınır ve taşınmazları ve personeli ile 3 üncü
madde kapsamında iptal edilenler hariç olmak üzere dolu-boş kadro ve pozisyonları
TÜRASAŞ'a devrolunur ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin eki (0) ve (11) sayılı
cetvellerin ilgili bölümleri buna göre değiştirilmiş sayılır.

(2) TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ”ın taraf olduğu dava ve icra takipleri,
ticaret siciline kaydolduğu tarihten itibaren TÜRASAŞ tarafından yürütülür.

(3) TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ'ta genel müdür kadrolarında bulunanların
görevleri, TÜRASAŞ”ın ticaret siciline kaydolduğu tarihte başka hiçbir işleme gerek
kalmaksızın sona erer.

(4) TÜRASAŞ'ın kurulmasına ilişkin gerekli iş ve işlemler, bu Kararın yürürlük
tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanır. TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ
personelinin unvan, görev, yetki ve sorumlulukları; TÜRASAŞ'ın ticaret siciline kaydolduğu
tarihe kadar mevcut haliyle, tescil tarihinden itibaren TÜRASAŞ'ın ana statüsünde belirlendiği
şekliyle devam eder:

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
LİSTE
KODU : 113201
KURUMU : TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI : MERKEZ
(I) SAYILI CETVEL
              -A-                                                                                                               -B-
          İPTAL EDİLEN KADROLAR                                                                 İHDAS EDİLEN KADROLAR
SINIFI KODU UNVAN ADI                        DRC    ADET                                  SINIFI KODU UNVAN ADI DRC ADET

GİH      10      GENELMÜDÜR                     l          l

GİH      20      GENELMÜDÜR YARDIMCISI 1          4

GİH      30     TEFTİŞ KURULU BAŞKANI    1          1

GİH     50      1. HUKUK MÜŞAVİRİ           1           1

GİH     410     DAİRE BAŞKANI                 1         10

                                                             TOPLAM 17

KODU 113202
KURUMU : O TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.$. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI : MERKEZ
                                                      (I) SAYILI CETVEL
        -A-                                                                                                                       -B-
İPTAL EDİLEN KADROLAR                                                                                İHDAS EDİLEN KADROLAR
SINIFI KODU UNVAN ADI                             DRC ADET                                     SINIFI O KODU UNVAN ADI DRC ADET

GİH      10       GENELMÜDÜR                              1      1

GİH       20      GENELMÜDÜR YARDIMCISI           1      4

GİH      30       TEFTİŞ KURULU BAŞKANI             1       1

GİH      50       1. HUKUK MÜŞAVİRİ                    1       1

GİH     410  DAİREBAŞKANI 1 11

                                                                         TOPLAM 18

KODU : 113203
KURUMU : TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI : MERKEZ
                                                           (1) SAYILI CETVEL
                -A-                                                                                                                       -B-
     İPTAL EDİLEN KADROLAR                                                                                        İHDAS EDİLEN KADROLAR
SINIFI KODU         UNVAN   ADI                       DRC ADET                                         SINIFI KODU UNYAN ADI DRC ADET
GİH        10           GENELMÜDÜR                        1      1
GİH        20           GENELMÜDÜR YARDIMCISI    1      4
GİH        30           TEFTİŞ KURULU BAŞKANI       1     1
GİH        50           1. HUKUK MÜŞAVİRİ              1      1
GİH       410          DAİREBAŞKANI                      1      12
                                                                    TOPLAM 19


KODU 420010
KURUMU : OTÜRKİYERAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI : MERKEZ
                                                                (1) SAYILI CETVEL
                             -Â-                                                                                           -B-
                   İPTAL EDİLEN KADROLAR                                          İHDAS EDİLEN KADROLAR
SINIFI KODU UNVAN ADI DRC ADET                                   SINIFI  KODU     UNVAN ADI              DRC ADET
                                                                                          GİH        10        GENELMÜDÜR            1        1
                                                                                          GİH         20      GENEL MÜDÜR YRD     1        5
                                                                                          GİH         30      TEFTİŞ KURULU BŞK    1       1
                                                                                          GİH         50      1. HUKUK MÜŞAVİRİ    1        1
                                                                                          GİH        410     DAİRE BAŞKANI           1       10
                                                                                                                                     TOPLAM TOPLAM 18
6
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Raylı Ssitem Araçları Sanayii Anonim Şirketi'nin kurulması için karar verdi. Bu gelişme ile TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜLOMSAŞ birleşerek TÜRABAŞ'ı ortaya çıkardı.

Türkiye raylı sistem araçlarını üretmek için hamlede bulunmaya devam ediyor. Hızlı tren alanında büyük yatırımlarda bulunulmasının ardından Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla TÜRABAŞ kuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi’nin bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayi (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif Motor Sanayi (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi (TÜDEMSAŞ)’ın birleştirilmesiyle Türkiye Raylı Sitem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRABAŞ) kurulmuş oldu.

TÜRABAŞ’ın merkezi Ankara’da bulunacak. TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ’ın tüzel kişilikleri TÜRABAŞ’ın ticaret siciline kaydolduğu anda sona erecek. Üç şirketin birleşmesiyle birlikte tüm hak ve yükümlülükler, taşınır ve taşınmazlar ile personeller TÜRASAŞ’a devrolacak.
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/
8
Büyük Mücadelelerin sonunda, seni egemen yaparak taçlandıran CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN ...

9
Dünyadan Haberler / Transsibirya İle Japonya-Avrupa 14 Gün
« Son İleti Gönderen: Ömer Tolga Sümerli 17 Eylül 2019 / 11:45  »
Rus Demiryolları, daha fazla Japon nakliyecisini çekecek olan Trans-Sibirya aracılığıyla Japonya-Avrupa güzergahındaki seyahat süresini 19 günden 14 güne indirmeyi planlıyor. RZD CEO'su Oleg Belozorov, şirketin yeni hizmetler vermeye çalıştığını ve rotadaki teslimat sürelerini azalttığını söyledi. Oleg Belozorov, şirketin teslimat süresini Polonya'ya 19 güne düşürdüğünü ve bunu 11-14 güne daha da düşürmeyi planladığını belirtti.
Japonya Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte, Rus Demiryolları, Japonya'dan konteyner sevk etmek için bir dizi deneme çalıştırması gerçekleştiriyor. Örneğin, 4 Eylül’de, deniz taşıtları ve demiryolu taşımacılığı için belgelerin kaydı için yeni, tamamen elektronik bir tek teknoloji kullanılarak Japon nakliyatçılarından bir yığın konteyner Vladivostok’tan sevk edildi. Bu yeni teknoloji, nakliyatçıların limanda evrak işlerinde dört güne kadar tasarruf etmelerini sağlar. Belozorov, “Bu projeyi Intertran olarak adlandırdık ve fikri başka rotalara kopyalayacağız” dedi. Toyama limanından başka bir konteyner gönderilmesi bekleniyordu.
Tahminlere göre, Trans Sibirya Demiryolu'ndaki tüm trafiğin yaklaşık üçte biri Japonya ile olan rotalardaki yüklerden oluşuyor.

10
Petrol rafinerisi Tüpraş demiryolu taşımacılığı iştiraki olan Tüpraş, Stadler’e 2021’li yedi adet Eurodual elektro-dizel lokomotif tedarik etmek için sekiz yıllık bir tam hizmet bakım anlaşması imzaladı.

Stadler, 27 Ağustos'ta açıklanan siparişin Türkiye'deki ilk sözleşmesi olduğunu ve ülkenin ilk elektro-dizel lokomotifleri olacağını söyledi.

Altı motorlu dingil ve son teknoloji ile yapışan kontrol sayesinde 500 kN'a varan üstün çekiş gücü ile dizel modda 2 · 8 MW ve 25 kV 50 Hz elektrifikasyonun altında 6 - 15 MW değerinde olacaklardır. sistem'. Bu, tek bir lokantanın 2.000 tona kadar olan yakıt trenlerini taşımasını ve dik eğimleri kullanmasını sağlayacaktır.

Körfez Ulaştırma, hükümetin iki yıl önce yayınlamasına başladığında navlun ruhsatını alan ilk özel işletmeciydi. 3 milyon ton yük taşımacılığı gerçekleştiğinden beri Aralık 2017'de faaliyete başladı. Ana şirketinin petrol taşımacılığı için demiryolu kullanımını en üst düzeye çıkarmak amacıyla kurulmuştur, ancak diğer malların hareketi ile büyümeyi de hedeflemektedir.

Kısa süre önce, devlet işletmecisi TCDD'den kiraladığı beşe katılarak beş Wabtec / Tülomsaş PowerHaul dizel lokomotifi teslim aldı.

Genel Müdür Tufan Başarır, en son siparişin açıklandığı tarihte, “Demiryolu taşımacılığı pazarındaki payımızı artırmak için kaynaklarımızı hızla büyütüyoruz” dedi. Filomuza güçlü Eurodual lokomotiflerinin eklenmesi, demiryolu operasyonlarımızı destekleyerek bize güçlü bir rekabet avantajı sağlayacaktır. ”

Stadler locos, özel bir operatör için ilk ithal edilen firma olacağını; PowerHaul locos Türkiye'de üretildi.

Kaynak: https://www.railwaygazette.com/news/traction-rolling-stock/single-view/view/turkish-operator-orders-stadler-electro-diesel-locos.html
Sayfa: [1] 2 3 ... 10