Gönderen Konu: TCDD TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ  (Okunma sayısı 36564 defa)

0 Üye ve 25 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi Demirkanat / Kürşad YAVUZ

 • Administrator
 • Site Özel Üyesi
 • *****
 • İleti: 2691
TCDD TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
« : 07 Mayıs 2012 / 10:38 »

TCDD TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
 
A
 
Acil
 
Derhal
 
Adaptasyon Uyarlama
Addetmek Kabul etmek
Aderans Yapışma
Aidiyet ilgi
Aidiyeti cihetiyle İlgisi nedeniyle
Ahenk Uyum
Alamet Belirti
Alamet-i farika Marka
Aksam Kısımlar
Amil Etken
Amir Üst
Amme Kamu
Amut Dik
Amortisman Yıpranma payı
Ampirik Deneysel
Anane Gelenek
Anavan İleri
Antifıriz Don önleyici (madde)
Akit Sözleşme
Apleti Tekerlek ezilmesi
Araz Belirti(ler)
Arızi Geçici
Arivaj Varış
Arter Anayol
Asli Temel
Aşikar Açık
Avanproje Ön tasarı
Avdet Dönüş
Ayniyet Aynılık
Ayni sermaye Para dışı sermaye
Azami
 
En çok
B
 
Bakiye
 
Kalan
 
Balast Taş kırığı
Baga Burç
Baz Temel
Becayiş Yer değiştirme
Behemehal Her durumda
Beher Herbir
Belgit Senet
Bertaraf etme Giderme
Bidayet Başlangıç
Binaen Dolayısıyla
Blover Üfürücü
Boji Tekerlek grubu
Braga Dingil çatak irtibat parçası
Boden Tekerlek seti
Bünye Yapı
Bünyevi Yapısal
Büvet Küçük büfe
C
 
Camia
 
Topluluk
 
Cazip Çekici
Cer Çekme
Cer Dairesi Çeken ve Çekilen Araçlar Dairesi
Cetvel Çizelge
Cihet Yön
Cins
 
Tür
Cüruf Tortu
 
D
 
Debur
 
Eşyanın demiryoluna teslimine kadar yapılan masraflar
 
Debuşe Boşluk
Dikey debuşe Zeminden köprü table altına kadar olan yükseklik
Yatay debuşe Köprü ayakları arasındaki açıklık
Defaten Bir seferde
Dekat Dönem
Delil Kanıt
Deray Raydan çıkma
Derkenar (Yazıda) çıkma
Dispeçer Sevkeder
E
 
Ebat
 
Boyutlar
 
Ecnebi Yabancı
Eçhize Cihaz
Edevat Aletler
Ekartınan Ray açıklığı
Emsal Örnek
Emtia Mallar
Envanter Mal dökümü
Evamir Emirler
Evrakı müsbite Belge
Evsaf Nitelikler
 
F
 
Faaliyet
 
Uğraşı
 
Faktör Etken
Fedakarlık Özveri
Ferş Döşeme
Ferdi Bireysel
Fert Birey
Fesih Son verme
Fezleke Özet rapor
Fiili Gerçek
Fiiliyatta Uygulamada
Finansal Parasal
Finansman Para temini
Forsmajör Zorlayıcı durum
Fortrafik Yoğun trafik
Föy Çizelge
Föydömarş Seyir çizelgesi
Frigofirik Soğutmalı veya soğuk havalı
Furgon Personel vagonu
G
 
Gabari
 
Ölçü sınırı
 
Gardfren Frenci
Gaybubet Yokluk
Gayrikabili rücu Geri dönülemez
Gayrimelhuz Beklenmeyen
Güzergah İzlenecek yol
H
 
Hadise
 
Olay
 
Haiz Sahip
Halle Hol
Hamule Yük
Hangar Büyük depo
Hasar Zarar
Hasılat Gelir
Hasılat Dairesi Ticaret Dairesi
Hat Yol
Hattıcari Ana yol
Havi Kapsayan
Hemzemin Aynı düzeyde
Heyelan Yer kayması
Hitam Son
Hortuvar Kör yol tamponu
Hudut Sınır
Hulasa Özet
Hususi Özel
I
 
Islah
 
İyileştirme
 
 
 
İ
 
İaşe
 
Besleme
 
İbate Barındırma
İbraz Gösterme
İcap ettirmek Gerektirmek
İcar Kira
İcmal Özet
İcredi Yerine getirme
İçtinap Sakınma
İhata Kuşatma
İhbar Duyuru
İhbarname Bildirim
İbdas Kurma
ihtiva İçerme
İhtiyaç Gereksinme
İhtiyat Yedek
İhzar Hazırlama
İhzarat Hazırlıklar
İkamet Oturma
İkaz Uyarı
İkraz Borç verme
İktisap Kazanma
İktisap sureti Kazanma belgesi
İkmal Bütünleme
İltisak Bağlantı
İltisak hattı Bağlantı hattı
İmbisat Genişleme
İmtiyaz Ayrıcalık
İnterkol Hava soğutucusu
İntikal Geçiş
İntisap Girme
İntizam Düzen
İntizar Bekleme
İrsal Gönderme
İrsaliye Gönderme belgesi
İstiab Dolum
İstiab haddi Dolum sınırı
İstihkak Hakediş
İstihlak Tüketim
İstihsal Üretim
İstikamet Yön
istimlak Kamulaştırma
İstinat Dayanma
İşar Bildirme
İştirak Katılma
İtinerer Hareket çizelgesi
İzabe Ergitme
İzah Açıklama
İzahat Açıklamalar
J
 
Jerant
 
Yönetici
 
K
 
Karambol
 
Çarpışma
 
Karkas İskelet
Kartela Etiket
Kataner Elektrikli tren enerji hattı
Katar Tren dizisi
Kavalet Yolu askıya alma
Kıymet Değer
Kifayet Yeterlilik
Kitans Trende ücret ödeme modeli
Kompartıman Vagon bölümü
Konduvit Katar ana hava borusu
Kondüktör Bilet denetçisi
Kroşe Koşum Takımı
Kurp Dönemeç
Kuşak hattı Daire şeklinde yol
Kuvve bilgisi Durum çizelgesi
L
 
Lağv
 
İptal
 
Lahika Ek
Lavaj Yıkama
Livre Tren tarife kitapçığı
M
 
Mahfuz
 
Saklı
 
Mahiyet Öz
Mahreç Çıkış yeri
Maksat Amaç
Malumat Bilgi
Markiz Makinist kabini, istasyon çatısı
Marşandiz Bürosu Trafik bürosu
Matlup Alacak
Meccani Parasız
Mecra Yatak
Mecmu Toplam
Melhuz Beklenen
Mensup İlgili
Menşe Köken
Merci Başvurulacak yer
Mersule Gönderilen eşya
Mesaha Yüz ölçümü
Mesajeri Parça eşya
Mesken Konut
Mesnet Dayanak
Mesul Sorumlu
Meşruhat Açıklamalar
Mevaddı Yasalar
Mevkut Süreli - Periyodik
Mevkut Tevziat Süreli dağıtım
Mevrud Gelen
Mevrude Gelen eşya
Mevzii Yerel
Mevzu Konu
Mevzuat Yönetmelik
Meyil Eğim
Meyil münheli verevlik derecesi Eğim derecesi
Mıntıka Bölge
Miat Süre
Mihver Eksen
Muamelat İşlemler
Muamele Davranış, işlem
Muavenet Yardım
Muavin Yardımcı
Mubayaa Satın alma
Mucip Gerektiren
Mufassal Ayrıntılı
Muhaberat Haberleşme
Muhafaza Koruma
Muharrik Çeken
Muhbir Haber veren
Muhit Çevre
Muhtariyet Özerklik
Muhtelif Çeşitli
Muhteva İçerik
Mukavele Sözleşme
Mukavemet Dayanıklılık
Mukayese Kıyaslama
Muntazam Düzgün
Munzam Ek
Murahhas Delege
Murahhas üye Yetkili üye
Murakabe Denetleme
Murakıp Denetleyici
Mutabakat Uyuşma
Mutalebe Taşımadaki düzensizlikler
Muvafakat Onay
Muvafık Uygun
Muvakkat Geçici
Muvazene Denge
Müberrit Yağ soğutucusu
Mücavir Komşu
Mücellithane Ciltevi
Müdevvenat Derlenmiş eserler
Müessif Üzücü
Müessese Kurum
Müessir Etkili
Müeyyide Yaptırım
Müfredat Ayrıntılar
Müfredat hesap Ayrıntılı hesap
Müfrez Bölünmüş
Mükellefiyet Yükümlülük
Mükellefiyetten istisna Yükümlülükten ayrı tutma
Mükerrer Yinelenen
Müktesep Kazanılmış
Mülahaza Düşünce
Mülakat Görüşme
Mülk Taşınmaz Mal
Mülkiyet Sahiplik
Mümasil Benzer
Mümessil Temsilci
Münakale Ulaştırma
Münakalat Vekaleti Ulaştırma Bakanlığı
Münasebet İlgi
Münasip
 
Uygun
Münavebe Dönüşüm
Münhal Boş
Münhasır Sınırlı
Münhasıran Özellikle
Müphem Belirsiz
Müracaat Başvuru
Müsaade İzin
Müsannif Tasnifleme
Müsavi Eşit
Müselles Üçgen yol bağlantı
Müspet Olumlu
Müstahdem Hizmetli
Müstahrec Çıkartılmış
Müstahsil Üretici
Müstakil Bağımsız
Müstehlek Tüketilmiş
Müstehlik Tüketici
Müsteniden Dayanarak
Müstenkif Çekimser
Müşahhas Somut
Müşavir Danışman
Müşir Gösterge
Müştemilat Eklentiler
Mütalaa Düşünce
Müteaddid Pekçok
Müteakip Bir sonraki
Mütebaki Kalan
Müteferrik Çeşitli
Mütehassıs Uzman
Müteşebbis Girişimci
Müteşekkil Oluşmuş
Mütevazin Dengeli
Müteveccih Yönelen
Müzmin Sürekli
N
 
Nazari
 
Kuramsal
 
Nazım Düzenleyen
Nevi Türü
Nisbi Oransal
Nivelman Yükseklik farklarının ölçülmesi
Nizami Uygun
Nizamname Tüzük
O
 
Ordino
 
Havale emri, teslim kağıdı
 
Orer
 
Hareket çizelgesi (trenlerin zaman grafiği)
 
P
 
Paten
 
Kayma plakası
 
Peşinat Ön ödeme
Plakdagard Dingil çatalı
Port fiş Taşıma Belgesi
Poz Yol yenilemesi
Prive Özel
Puantaj cetvel Değerlendirme çizelgesi
Puntal Sahanlıktaki tutamaklar
R
 
Rakor
 
Bağlantı parçası
 
Rambursman Eşya bedeli
Ranfor Destek
Reddiyat Geri verme
Refakat Eşlik etme
Refrigerant Soğutucu
Rektijikatif Değişiklik
Remiz Sembol
Repartisyon Dağıtım ve düzenleme
Revizör Vagon teknisyeni
Riayet Uyma
Risturn Geri ödeme
Riyaset Başbakanlık
Rodaj Alıştırma
Rödevans Vagon kira ücreti
Rutubet Nem
S
 
Sabo
 
Fren pabucu
 
Sadme Çarpma
Safi Net
Safi siklet Net ağırlık
Sağlık işleri dairesi reisliği Sağlık dairesi başkanlığı
Sair Diğer
Salahiyet Yetki
Sarfınazar Vazgeçmek
Sarfiyat Tüketim
Sarih Açık
Satıh Yüzey
Sayding Yan yol
Seliven Yanlışlıkla
Sejur ücreti
 
Kalma ücreti
Seyrihafif Küçük hız
Seyriseri Büyük hız
Seyrüsefer Trafik
Siklet Ağırlık
Sitayiş Övgü
Sitüasyon Durum
Sofaj Isıtma
Somaj ücreti Müşteri emrinde bekleme ücreti
Startpilot Eter püskürtücü
Stiker Etiket
Suiniyet Kötü niyet
Sundurma Üstü kapalı yer
Supleman Ek
Suhunet Sıcaklık
Sürşarj Aşırı dolum
Sürveyan Yardımcı teknisyen
Ş
 
Şahmerdan
 
Pres (dövme)
 
Şahsi Kişisel
Şazbüf Küreyici
Şube Amiri Şube Müdürü
T
 
Taahhüt
 
Üstlenme
 
Tabi Bağlı
Tadat Sayım
Tadilat Değişiklikler
Tadiye cihazı Geçirme cihazı
Tafsilat Geniş açıklamalar
Tahaddüs Ortada
Tahakkuk Gerçekleşme
Tahdit Sınırlama
Tahkik Soruşturma
Tahkim Kuvvetlendirme
Tahlil Çözümleme
Tahliye Boşaltma
Tahmil Yükleme
Tahmini Yaklaşık
Tahribat Yıkım
Tahrif Bozma
Tahrik Uyarma
Tahripkar Yıkıcı
Tahsil Gelir toplama
Tahsilat Para toplama
Tahsis Ayırma
Tahsisat Ödenek
Tahvil Çevirme
Takas Değiştirme
Takbih Kınama
Takdim Sunma
Takdim tehir Yer değiştirme (yazıda)
Takdir Değerlendirme
Takribi Yaklaşık
Takviye Pekiştirme
Talep İstek
Talim Öğretme
Talimat Yönerge
Talimatname Yönetmelik
Taltif etme Ödüllendirme
Tamim Genelge
Tasdik etme Onaylama
Tasfiye Temizleme, giderme
Tashih Düzeltme
Tasnif Sınıflandırma
Tasvip Uygun bulma
Tasvir Açıklama
Tatbik Uygulama
Tatmin Doyum
Tatminkar Doyurucu
Tavsiye Öneri
Tavzif Görevlendirme
Tazmin Onarma, (zararı) ödeme
Tazminat Bedel
Tazyik Baskı
Tebdil Değiştirme
Tebellüğ etme Bilgi alma
Teberruğ Yardım
Tebligat Bildirim
Tebliğ Bildiri
Tebliğ etmek Bildirmek
Tecavüz Saldırı, geçme
Tecavüzkar Saldırgan
Tecil Erteleme
Tecrit Ayırma
Tecrübe Deneyim
Tecziye Cezalandırma
Teçhiz Donatım
Teçhizat Donatım malzemesi
Tedarik Sağlama
Tedbir Önlem
Tediye Ödeme
Tedricen Kademeli olarak
Teferraut Ayrıntılar
Tefrik Ayırma
Tefriş Donatma
Tefsir Yorumlama
Teftiş İnceleme
Tehir Gecikme
Tekabül Karşılama
Tekamül Gelişim
Tekayyüdat Sınırlı ve dikkatli geçiş
Tekdir Uyarma
Tekemmül Olgunlaşma
Tekemmül etmek Olgunlaştırmak
Tekerrür Yeniden meydana gelme
Tekid Üsteleme
Teklif Öneri
Tekrar Yine
Tekrar etmek Yinelemek
Teksif etme Yoğunlaştırma
Teksir Çoğaltma
Telafi Düzeltme
Telaki Buluşma
Telakki Görüş
Telif hakkı Yayın hakkı
Temayüz Sivrilme
Telkin Aşılama
Temdit Uzatma
Temenni İstek
Temin Sağlama
Teminat Güvence
Temkinli Ölçülü
Temrin Alıştırma
Tenakuz Çelişki
Tenbih Uyarı
Tenkis Azaltma
Tenkit Eleştiri
Tensib Uygun bulma
Tenvir Aydınlatma
Tenvirat Aydınlatmalar
Tenzil İndirme
Tenzilat İndirim
Terakki İlerleme
Tercih Öncelik
Tercihan Öncelikle
Tercüman Çevirmen
Terfi Yükselme
Terkip Bileşim
Tesadüf Rastlantı
Tesadüfen Rastgele
Tesellüm Teslim alma
Teshin Isıtma
Tesir Etki
Teskiye Değerlendirme
Teşebbüs Girişim
Teşhis Tanıma
Teşkil Oluşturma
Teşkilat Kuruluş
Teşmil Genelleştirme
Teşrik Ortak etme
Teşriki mesai İşbirliği
Teşvik Özendirme
Tetkik İnceleme
Tevazün Dengeleme
Tevcih Yöneltme
Tevdi Bırakma
Teveccüh Yönelme
Tevhid Birleştirme
Tevsiat Genişletmeler
Tevsii Genişletme
Tevzi Dağıtma
Tevziat Dağıtmalar
Teyit Doğrulama
Tike Tartı etiketi
Timsal Örnek
Tiringala Fren çubuğu
Tirvar Buhar dağıtıcısı
Totman Makinist emniyet freni
Transmisyon Aktarma
Triyaj Dağıtım
Turnus Faaliyet planları
U
 
Uhde
 
Sorumluluk
 
Usul Yöntem
Uslüp Şekil
V
 
Vacip
 
Gerekli
 
Vade Süre
Vaka Olay
Varaka Yazılı kağıt
Vasat Orta
Vasıta Araç
Vazıülyed Elinde bulunduran
Vazife Görev
Velayet Söz sahipliği, yetki
Velhasıl Kısaca
Vesika Belge
Viraj Dönemeç
Vuku Oluş
Vukuat Olaylar
Vukuf Bilme
Vuzuh Açıklık
Vuzuha kavuşturma Açıklığa kavuşturma
Voltaj Gerilim
Y
 
Yafta
 
Etiket
 
Yekün Toplam
Yevmiye Gündelik
Yol resiliği Yol Dairesi Başkanlığı
Z
 
Zaaf
 
Düşkünlük
 
Zabıt Tutanak
Zaruri Gerekli
Zat işleri Personel işleri
Zecri Zorlayıcı
Zevat Kişiler

Kaynak: http://kurumsal.tcdd.gov.tr/home/detail/?id=590
« Son Düzenleme: 07 Mayıs 2012 / 10:48 Gönderen: Demirkanat / Kürşad YAVUZ »
http://twitter.com/demiryolcuyuz

Türk milleti!

Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.

Ne mutlu Türküm diyene!

Ankara, 29 Ekim 1933

Mustafa Kemal ATATÜRK

Adk System Advertising


Çevrimdışı Göçebe (chomez)

 • Site Özel Üyesi
 • *****
 • İleti: 1072
Ynt: TCDD TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
« Yanıtla #1 : 07 Mayıs 2012 / 16:40 »
Merhaba,

Önerime verdiğiniz hızlı yanıt için teşekkürler.

Hoş, önerim TCDD değil, demiryolları teknik terim ve deyimleri idi ama bu da bir başlangıç sayılabilir.

Saygıyla,

Çevrimdışı ATALAY

 • Uzman Üye
 • ****
 • İleti: 268
 • İNSAN; OKUR, DÜŞÜNÜR, ÜRETİR, PAYLAŞIR
Ynt: TCDD TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
« Yanıtla #2 : 02 Şubat 2015 / 16:49 »
Demiryolu terimleri sözlüğünun  burada  olması,ihtiyaç halinde bakmak için yararlı olacaktır.Esasen bu kelimelerin % 80 i eskiden her yerde kullanılmaktaydı.Böyle bir deyimler sözlüğü, sırf demiryolunda kullanılanları içermeliydi.Demiryolunda kullanılıp burada olmayan bazı kelimeleri belirtmek isterim.Ör;''Aks,buat,Drenaj,demaraj,Dedüpleman,Iskat,Obnübüs,Mürettep,Perno,Papuc,platform,Şandel,Rubunet,Drezin,Tampon,Prop
Pivo,Fleş,mucur,Lojistik,konteyner,cebire,Peron,rotar,Rampa,Modrabl,palet,Buraj,hattıcari,aliyman,ATS,Balast,ispit,pürjör,Makas,eğim,pantograf...''
Ayrıca kelimelerin anlamları da tam karşılıkları değildir.Ör;buden tekerlek seti değil,tekerlek çıkntısı,İkmal;bütünleme değil tedarik etmek... vb
Bu sebeple kurumun bu kelimeleri yeniden ve doğru olarak listelemesi iyi olacaktır.,selam ve sevgilerimle
İNSAN; OKUR,D ÜŞÜNÜR, ÜRETİR, PAYLAŞIR


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter
 


TCDD TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Benzer Konular

DEMOK ESKİŞEHİR VE AFYON ŞUBE SEÇİMLERİ
Değerli Arkadaşlarım;Çoğunuzun bildiği gibi bu sene yapılacak olan DEMOK seçimlerine liste çıkaratarak adaylığımı açıklayacağım.... Devamı...

Gösterim: 4776 - Yanıt: 8 - Başlatan:leventdurusoy
ATATÜRK’ÜN BÜYÜK DEVRİMLERİNDEN BİRİDE DEMİRYOLLARINI YABANCILAR GERİ ALMAKTIR
ATATÜRK’ÜN BÜYÜK DEVRİMLERİNDEN BİRİDE YABANCILAR TARAFINDAN İŞLETİLEN ESKİ DEMİRYOLLARIMIZI GERİ ALMAK VE YENİ  DEMİRYOLLARI YA... Devamı...

Gösterim: 2723 - Yanıt: 1 - Başlatan:Demirkanat / Kürşad YAVUZ
Memur Yükselmek İçin Sözlü Sınava da Girecek
Yükselme sınavlarında yapılan değişiklikler nedeniyle 2.5 milyon memur bundan böyle yazılının yanında sözlü sınava da girecek.Ka... Devamı...

Gösterim: 2229 - Yanıt: 1 - Başlatan:Demirkanat / Kürşad YAVUZ
ENGELLİ PERSONELİN YER DEĞİŞİMLERİ
ENGELLİ PERSONELİN YER DEĞİŞİMLERİİlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda engellilik oranı %50 ve üzerinde olduğu... Devamı...

Gösterim: 1526 - Yanıt: 0 - Başlatan:Demirkanat / Kürşad YAVUZ
Demiryolları Terimleri Sözlüğü
Arkadaşlar,Ben aranıza yeni katıldım. Öncelikle herkese merhabalar. İyi çalışmalar. Karabük Üniversitesinde Raylı Sistemler Mühe... Devamı...

Gösterim: 1634 - Yanıt: 0 - Başlatan:anazmehmet